Tiền thuê tăng 2% mỗi năm có phải lời mời đầu tư BĐS hấp dẫn