Ký quỹ bất động sản – Hình thức giao dịch có an toàn hay không?