Cách tính tiền sử dụng đất – trường hợp giảm tiền sử dụng đất