Bất động sản công nghiệp vào tầm ngắm nhà đầu tư ngoại