3 loại hình bất động sản ” hẹn ” tăng nhiệt cuối năm 2019